عکس سلفی نجاتگران خرامه ای در پیام هلال 374

عکس سلفی نجاتگران و مسئول امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در هفته نامه پیام هلال شماره ۳۷۴

0
عکس سلفی نجاتگران خرامه ای در پیام هلال 374

عکس سلفی نجاتگران خرامه ای در پیام هلال ۳۷۴

اسامی افراد از راست به چپ به ترتیب : حمیدرضا رفیعی (مسئول امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه)  محمد امین کشاورزی (نجاتگر جمعیت) مهراب زارع (نجاتگر جمعیت)