روز زمین پاک

روز زمین پاک و غنچه های هلال احمر شهرستان خرامه

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در روز یکشنبه مورخ ۲/۲/۹۴ در مهد کودک و پیش دبستانی رنگین کمان، به مناسبت زمین پاک برای آشنایی نو آموزان با چگونگی تمیز نگه داشتن محیط مهد کودک و زمین به صورت نمایش خلاق با جمعی از نو آموزان، هم در محیط مهد کودک انجام شد. و همچنین نو آموزان با پوشش لباس غنچه های هلال احمر به صورت نمایش به دیگران نو آموزان چگونگی نگهداری از محیط پیرامون خود آموزش دادند و همچنین به صورت گروهی بیرون از محیط مهد کودک به جمع آوری زباله پرداختند.

روز زمین پاک

غنچه های هلال پیش دبستانی رنگین کمان

زمین پاک

غنچه های هلال خرامه