Î

برگزاری مانور دورمیزی (لحظه صفر) جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه درفرمانداری

0

دراولین روز ازهفته کاهش بلایای طبیعی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه باهمکاری فرمانداری اقدام به برگزاری مانور دورمیزی(لحظه صفر)برای تمام ادارات عضوکارگروه امدادونجات واداره اموزش همگانی نمود.

این مانور درساعت۱۲:۴۵روزشنبه۵/۱۰/۹۴درفرمانداری شروع شدوطی تماس با روئسای ادارات زلزله ای به بزرگی۶ریشتردرکیلومتر۱۱محورخرامه – مردشت واقع در روستای بنجیربخش کربال اعلام گردید.

مسئولین ادارات حداکثرظرف مدت ۱۰دقیقه خودرا به فرمانداری رساندند وجلسه ی کارگروه درساعت۱۳برگزارگردید. دراین جلسه ابتداجناب آقای قائدی معاون فرماندارضمن خوش امدگویی به حضاراز بروز زلزله فرضی درروستای بنجیرخبردادوشرح وظایف واختیارات اعضا رابیان نمود.

درادامه اقای صحرانورد دبیرجلسه با تشریح وضع موجود ومیزان خسارات وتلفات فرضی در روستای مذکورونیازسنجی استاندارد برای آسیب دیدگان با قراردادن کاربرگ های هراداره ازمسئولین تقاضا نمود تا توان تجهیزاتی لجستیکی وهمچنین نیروی انسانی خود رامکتوب نمایند در ادامه توان عملیاتی دستگاه خودرا برای مقابله با بحران بیان نمودند تا درنهایت کمبود هاو نواقص های کار مشخص گردد.

درپایان آقای قائدی باتشکرازمسئولین هلال احمر وابرازخرسندی ازبرگزاری چنین مانورهایی خواستار برگزاری مانورهای عملیاتی درشرایط واقعی شدند ومقررگردید تاپایان سال یک مانور تخصصی درشهرستان برگزارگردد.

 

Î

Î

 

Î

Î

 

 

Î

Î

 

 

Î

Î

 

Î

Î