جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال - پیش دبستانی رنگین کمان

برگزاری جشن پایان دوره پیش دبستانی در کانون غنچه های هلال پیش دبستانی رنگین کمان

0

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خرامه در تاریخ ۹۴/۰۲/۳۱ جشن پایان دوره پیش دبستانی در کانون غنچه های هلال پیش دبستانی رنگین کمان شهرستان خرامه برگزار گردید،در این جشن تعداد ۲۴ نفر غنچه هلال پایان دوره پیش دبستانی خود را جشن گرفتند.

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال  - پیش دبستانی رنگین کمان

جشن پایان دوره پیش دبستانی غنچه های هلال – پیش دبستانی رنگین کمان